Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatu rtg na zdrowie ludzi i na środowisko 

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1173, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej: 

 JBJ CLINIC Sp. z o. o. 

Plac Wolności 20/16, 69-100 Słubice 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na: 

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/: firmy: Cefla Dental Group Włochy, typ: MyRay RX DC,SN: 70651232 rok produkcji: 2013 
 • Cefla Dental Group Włochy,  typ: MyRay RX DC,  SN: 70652452                                                        

rok produkcji: 2016 

 •  Cefla Dental Group Włochy,  typ: MyRay RX DC,  SN: 706H5254                                                       

 rok produkcji: 2023 

 • Sirona Dental Systems GmbH Austria,  typ: Sirona Orthophos SL, SN: 502097                                                                            

rok produkcji: 2017 

 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/: gabinety stomatologiczne i pracownia rtg 

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/: 

 • Zezwolenie na stos. ap. RTG  z dnia: 
 • 14.06.2022r. decyzja nr I/M/NS-HR-109/199/2022 (ap. rtg nr 1) 
 • 14.06.2022r. decyzja nr I/M/NS-HR-110/200/2022 (ap. rtg nr 2) 
 • ………………………………………………………………………..(ap. rtg nr 3) 
 • 14.06.2022r. decyzja nr I/M/NS-HR-108/198/2022 (ap. rtg nr 4) 
 • 14.06.2022r. decyzja nr  I/M/NS-HR-107/197/2022 (pracownia rtg) 

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania/: ………………………………………………………….. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii A/B* narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii* (umowa z IFJ w Krakowie). 

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy stwierdzono/nie stwierdzono* przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników. 

Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w gabinecie stomatologicznym zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325). 

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe. 

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska są/nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze. 

 

* odpowiednie wybrać